SCGJWD Newsletter เดือนเมษายน 2566


*|MC:SUBJECT|*
Happy Songkran Holidays and
watch Co-CEO Talk 2023 rerun

Newsletter Vol 04/2023
TH | EN

SPECIAL SCOOP

รีรัน Co-CEO Talk

คุณพี & คุณบรรณ ควงไมค์ไลฟ์สด

จบลงแล้วกับกิจกรรม “Co-CEO Talk ควงไมค์ไลฟ์สด” ทอล์คร่วมกันเป็นครั้งแรกของ คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา และคุณบรรณ เกษมทรัพย์ Co-CEO

อัพเดทแผนธุรกิจ แนะนำทัพผู้บริหาร และบริการของ SCGJWD รวมทั้งตอบคำถามจากพนักงาน พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลโดยในครั้งนี้ มีพนักงานเข้าชมทาง Zoom Meeting และ Facebook แชร์สุข (กลุ่มปิด) กว่า 800 คน

ขอบคุณ ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน SCGJWD ทุกคน ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

✦ รับชม Co-CEO Talk ย้อนหลัง  [ Youtube  |   ดาวน์โหลด! ]
✦ VDO “เปิดตัว SCGJWD” [ ดาวน์โหลด! ]
✦ VDO “ทักทายจากผู้บริหาร” [ ดาวน์โหลด ]
✦ ดาวน์โหลด Presentation [ ดาวน์โหลด! ]
 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

และกติกาการรับรางวัล

รายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
1 ศศิวัฒิ ส.
2 ชวชัย ก้องกิติก

รางวัลที่ 2 จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท
3 สุนิษา ทิเอี่ยม
4 กนกวรรณ ขวัญดี
5 หะริณ ไตร.
6 สุนิสา รุ่งฤท
7 กนกศักดิ์ ชีวโช
8 มนสิช วรามิตรสก
9 กันตพิชญ์ แก้ว
10 อรุณรัตน์ วลิต

รางวัลที่ 3 จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
11 กัญณัฏฐ์ ศรีสวัสดิ์ B2B2C / CEC
12 จิรสุดา วิระกิจ คลังสินค้าอันตราย
13 จุฑามาส แสงวิไลสาธร ILB
14 ชนิกานต์ ทาสีดา JWD store it
15 ณัฐกานต์ โรจน์สิรวรพัฒน์ แปซิฟิค ห้องเย็น 
16 ดอกแก้ว ทุมมา dgc
17 ทวีพร วณิชชานุกร ILB
18 ปภังกร อินทจักร คลังสินค้าอันตราย DGC
19 ปรานทิพย์ ไผทพฤกษ์ Core platfrom
20 ปองบุริศร์​ สุดแสงจันทร์ Bulk​ cement 
21 พิมพกานต์ บุษราคัมกุล SSB
22 พุทธิพร ปิยาภิชาต Energy and Multimodal Business 
23 วิภาพร วิระชะนัง Automotive & Aftersales Service Business
24 ศิริรัตน์ วิริยะรักษากุล Packaging
25 ศุภกร พรศฤงคารชัย Bulk cement 
26 สารภี ศรีลัดดา SHE/SSB
27 สิทธิพร อารักษ์วรกุล B2B2C Business
28 สุวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ Backbone Operation
29 เสาวลักษณ์ ขันฟ้าเลื่อน HR
30 Nattida Horata Dynamic IT solutions

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 200 บาท
31 กนกอร ภิรมย์มาก ILB
32 จิรายุ ทวีวงศ์ HO
33 ชไมพร แจ่มจันทร์ Fuzepost
34 ชลัฐ ศรจิตติ Core Platforms Business
35 ฐิติรัตน์ คำมา บัญชีและการเงิน
36 ณัฐชยา กันทะดา คลังสินค้าอันตราย
37 ณัฐชา อิ่นคำ SJWD HO
38 ดานัน กียะ JVK International Movers
 

39 ธัญชนก ภาชนะทอง สโตร์ อิท
40 ธัญรดี ธัญภูริณัฐ HO
41 ธิวา​ พัน​โนน​ VNS​
42 ธีระธิดา เถาชาลีย์ DITS
43 นิศราวรรณ แพรศรีทอง สามวา
44 นุชศรา กองช้าง ILB
45 นุสรา เทียนมณี JVK
46 ปิยะ ปลายเนิน LCBB-WH1
47 พัชราภรณ์ แฉล้มนงนุช ILB
48 พิชญา รักการดี JTS
49 ไพรัช มั่นที่สุด b2b2c
50 ภัทรา ดีพร้อม Customer Service Dept.
51 ภูมิพิทักษ์ ศิบปศร SSB 
52 มารุต ศิลป์ชัย Steel and Building Mat
53 ยุทธวัตร ประโมจนีย์ LCB
54 รัชนีกร ท้าววัฒนากุล HO
55 รัชนี นิ่มประเสริฐ HO
56 รัชพล ธนาวีรวุฒิ Container Service
57 วรพงศ์ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ SCGL Lao/ Overseas Business 
58 วรรณา สุมทุม ดีจี
59 วันวิสาข์ พานทอง  HO
60 วิชญาพร วงศ์ชุมภู Store It
61 วิชุตา อานามนารถ สามวา JTS
62 วิรัตน์ ขำเอี่ยม LFZB
63 วิริยาภรณ์ ศรีพอ CUSTOMS
64 วีรศักดิ์ รักดี Sourcing Business
65 ศิริลักษณ์ นีสูงเนิน VNS
66 สรรค์ชัย โชคสมบุญเกษตร EEC and Chemicals Business
67 สิตา กุมรินรัตภ์ JVK
68 สุกัญญา คำภูแก้ว ATL
69 สุทธิพงศ์ จันพุ่ม Energy and Multimodal Business
70 สุทัน มณีฝั้น Cement construction and energy business
71 สุรชัย หางสอน ECC AND CHEMICAL BUSINESS
72 สุวิมล ลิมวรางกุล FA-HO
73 เสาวลักษณ์ พัฒนาวงศ์ CBT JWD Transport
74 โสภิสา เรี่ยวเรืองสุข ILB
75 อภิสิทธิ์ โกมลพันธ์พร SSB
76 อรวรรณ พงศ์คำ Core platform
77 อัญชลี แก้วบุญเรือง JTS-DG
78 อารียา มะหะหมัด HO
79 เอกชัย โฉมงาม Scgl
80 Pakjira Khoonsri Data Analytics – Core Platform Business

กติกาการรับรางวัล

 1. ยืนยันการรับรางวัล ได้ที่ Line: @scgjwd โดยส่งเอกสารสำหรับการรับรางวัลดังนี้
  • หน้าบัตรพนักงาน
  • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือพร้อมเพย์ (ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้ได้รับรางวัล)
 2. สำหรับผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจากเกม Kahoot 10 ท่านแรก (ตามรายชื่อด้านบน) ขอให้ส่งรูปที่แคปจากหน้าจอมือถือแสดงลำดับจากในเกม พร้อมเอกสารตามข้อ 1 ไปที่ Line: @scgjwd
  • ชื่อและนามสกุลที่แสดงในเกม ต้องตรงกับชื่อพนักงานเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับพนักงานที่ทำตามกติกาครบถ้วน
  • หากได้ส่งข้อมูลไปทาง Line @scgjwd แล้ว ก่อนหน้าที่จะได้รับประกาศนี้ งดส่งซ้ำ
 3. หมดเขตรับรางวัลในวันที่ 24 เมษายน 2566 และทางทีมงานจะส่งของมอบของรางวัลหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วเท่านั้น
 4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-710-4000 ต่อ 2008 อีเมล์ pr@jwd-logistics.com

* การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
* ของรางวัลสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ตามดุลยพินิจของกรรมการ

 

CORPORATE  EVENTS

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ตลาดทุน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ได้รับเกียรติเรียนเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย LiVE Acceleration Program 2023 (รุ่นที่ 3) – โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ตลาดทุน ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (LiVE Academy) โดย LiVE Acceleration Program โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกตลาดทุน

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ จัดอบรมหลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับกลุ่มไรเดอร์ และผู้ขับขี่วินมอร์เตอร์ไซค์ กว่า 100 ท่าน

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ในเครือ SCGJWD ร่วมกับ สสส. ภาคีเครือข่าย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน บริษัทกลางประกันภัย สำนักงานกรุงเทพมหานคร และสำนักงานมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย จัดอบรมหลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับกลุ่มไรเดอร์ และผู้ขับขี่วินมอร์เตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร กว่า 100 ท่าน ที่สำนักงานใหญ่บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

กดปุ่มประเดิม สินค้าพาเลทแรกเข้าจัดเก็บ คลังห้องเย็น Multi-temperature แห่งใหม่ บางนา กม.22

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม เวลา 9.09 น. คุณจิตชัย นิมิตรปัญญา Deputy Co-CEO และ คุณอัจฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจห้องเย็น SCGJWD ร่วมเปิดตัวคลังสินค้าห้องเย็นแบบ Multi-temperature แห่งใหม่ ที่บางนา กม.22 พร้อมกดปุ่มนำสินค้าพาเลทแรกเข้าจัดเก็บเป็นที่เรียบร้อย

SCGJWD จัดอบรมและให้ความรู้ในหัวข้อ “กระบวนการและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร”

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณนาทรวี ปิยะพัฒนกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร/พัฒนาระบบคุณภาพ SCGJWD และทีมงาน ได้จัดอบรมและให้ความรู้ในหัวข้อ “กระบวนการและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร” แก่คณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พิธีลงเสาเอกศูนย์กระจายสินค้า Logistics Center แห่งใหม่ของ Alpha ชื่อโครงการ “SCGJWD BANGNA KM.19”

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ SVP Commercial SCGJWD และคุณปธาน สมบูรณสิน MD บ. Alpha Industrial Solutions ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ Origin Property เข้าร่วมพิธีลงเสาเอก ที่ศูนย์กระจายสินค้า Logistics Center แห่งใหม่ ชื่อโครงการ “SCGJWD BANGNA KM.19” บนพื้นที่กว่า 18,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในโครงการ Alpha Complex มีพื้นที่ให้บริการกว่า 81,000 ตารางเมตร พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้

PR SPACE

✦ อัพเดท! SCGJWD Corporate Presentation ✦

ไฟล์ดาวน์โหลดต่างๆ ✦

    U p d a t e !
  ดาวน์โหลด SCGJWD Corporate Presentation (PDF)
ดาวน์โหลด Notification Letter จดหมายแจ้งลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด โลโก้ SCGJWD (PNG)
 ดาวน์โหลด หัวจดหมาย SCGJWD (Word)
ดาวน์โหลด PowerPoint template
ดาวน์โหลดฟ้อนต์สำหรับ ภาษาไทย/อังกฤษ

➥  หากต้องการออกแบบ /แก้ไขชิ้นงานสื่อการตลาดต่างๆ
หรือสอบถามการใช้งานโลโก้ “SCGJWD” ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร 
อีเมล์ pr@jwd-logistics.com
โทร 02-710-4000 ต่อ 2008
 

ร่วมแชร์ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร
อีเมล:
pr@jwd-logistics.com
โทร: 02-710-4000 #2008