================================================== -->
สมุทรสาคร
Posted 6 months ago

Pacific M Cold Storage Co., Ltd, Samut Sakhon

Responsibility :
• กำหนดเป้าหมายของการทำงานและความเสี่ยงภายในองค์กรที่จะเกิดขึ้น
• กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• กำหนดมาตรฐานการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านซอฟ์ทแวร์ ฮาร์ทแวร์ และระบบเครือข่าย
• ควบคุมดูแลปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
• ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และพัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชา
• เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

Qualification :
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-45 ปี
• การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
• มีความรู้ความสามารถด้าน Programing และ Database
• สถานที่ปฏิบัติการ ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครได้ทาง
โทร 034 117 899, 081 354 0766, 091 887 0918
อีเมล์ hr@pcs-plp.com

Apply Online

Apply for the position of *