ศูนย์ความปลอดภัย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ศูนย์ความปลอดภัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี แก่บุคลากรการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยให้การฝึกสอน สาธิตการปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล และฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงตามแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีในระดับโรงพยาบาล หรือระดับ 1 (Full Scale Exercise-FSX) เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การเผชิญเหตุ และการฝึกทักษะในการปฏิบัติการต่างๆ