JWD GROUP มอบสิ่งของและบริจาคเงินแก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ตัวแทนพนักงาน JVK ร่วมมอบสิ่งของและเงินบริจาคให้แก่น้องๆ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ซึ่งผู้บริหารและเพื่อนพนักงานชาว JWD Group ได้ร่วมกันบริจาคเงินรวมทั้งหมด 14,200 บาท โดยมีตัวแทนจากสถานสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ