ทีมคลังสินเค้าอันตรายเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน จัดโดยท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ทีมคลังสินค้าอันตราย JWD เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ซึ่งจัดโดยท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้ทุกองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศ และช่วยชะลอคลื่น รักษาพื้นที่ชุมชนและฟื้นฟูระบบนิเวศ