JWD สำนักงานใหญ่ จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม JWD สำนักงานใหญ่ จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้มีความรู้ในการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องถูกวิธี