JWD ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าอันตราย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน หน่วยงานสินค้าอันตราย ให้การต้อนรับนักศึกษากว่า 25 คน จากวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมลานจัดเก็บสินค้าอันตราย และห้องควมคุมการปฏิบัติงานของ JWD พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บสินค้าอันตราย และมาตรฐานความปลอดภัย

JWD ผู้ประกอบการรายเดียวที่ให้บริการบริหารคลังสินค้าอันตราย ภายใต้การกำกับดูแลของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการคลังสินค้า ขนส่ง รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ (IT Solutions) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยที่ให้บริการครอบคลุมทุกด้าน (Total Solutions) ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับโอกาสจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 โดยมีอายุสัญญา 30 ปี ทำหน้าที่ดูแลตู้สินค้าอันตรายทั้งนำเข้าและส่งออก 100% ที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ภายใต้การกำกับดูแลของท่าเรือแหลมฉบัง
 JWD ในฐานะผู้บริหารคลังสินค้าอันตราย จึงคิดค้นนวตกรรมระบบบริหารจัดการสินค้าอันตรายแบบครบวงจร (DG Total) เพื่อเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลสินค้าอันตราย (DG-Net) จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์บริหารจัดการตู้สินค้าตามคลาสที่ระบุ (Yard & Warehouse Management System) การระบุพิกัดตู้สินค้าด้วย GPS ระบบจัดลำดับคิวและการเรียกเก็บเงิน (Queuing System & Billing Application) ตลอดจนศูนย์ความปลอดภัยสินค้าอันตราย (DG Port Safety) ถือเป็นระบบบริหารจัดการสินค้าอันตรายแบบครบวงจร เทียบเท่าระดับนานาชาติ