JWD จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบ E-AGM

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม JWD จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบ E-AGM ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 6 Work Space อาคาร JWD Store It! สยาม พร้อมแถลงผลประกอบการประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา