JWD จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบ E-AGM

เมื่อวันที่ 28 เมษายน JWD จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบ E-AGM พร้อมแถลงผลประกอบการประจำปี 2564 และได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 11 พฤษภาคมนี้ และจ่ายเงิน ปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 65