JWD ขยายธุรกิจสู่ขนส่งผลิตภัณฑ์สายสุขภาพ และการบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม JWD Group นำโดยคุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO, คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล CCO ร่วมกับนายแพทย์ชูชาติ วินิตวัฒนคุณ CEO บริษัท ฟิวเจอร์ เฮสท์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ Finno-Health และ นายอภิสิทธิ์ อุตรวิเชียร CEO บริษัท Fondooz Services Technology เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคนิค Mass Spectrometry” ของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำเอาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ ร่วมกับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เหมาะสมมาขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจในแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อความคล่องตัวในการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉม (Disruption) ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายหลังจากสถานการณ์ของการระบาดอย่างร้ายแรงของโรค COVID-19 ครั้งนี้

ทาง JWD ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา และงานวิจัยของนักวิจัยในโครงการนี้ โดยการผลักดันให้เกิดการยกระดับ ในกลุ่ม Healthcare Logistics & Supply Chain ที่เอื้อต่อประสิทธิภาพด้านการควบคุมโรคระบาดของภาครัฐ และเอกชนต่อไป นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนโครงการวิจัยในขั้นตอนของการเตรียมการ การเก็บสิ่งส่งตรวจ และกระบวนการทาง Supply Chain ที่ได้มาตรฐานทางการขนส่งสากล มีการคัดแยกกลุ่มรถขนส่งสำหรับ ผลิตภัณฑ์สายสุขภาพ และการบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ เพื่อนำไปพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ในเครือบริษัทต่อไป