JWD X คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ ‘DELIVER KINDNESS’ ส่งน้ำใจไป จ.สมุทรสาคร ร่วมก้าวผ่าน COVID-19

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 JWD นำโดยคุณจิตชัย นิมิตรปัญญา รอง CEO ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ รศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดทำโครงการ DIGITAL SOCIAL RESPONSIBILITY IN LOGISTICS ที่จะส่งต่อความปราถนาดีจากผู้ให้สู่ผู้รับ ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยกัน
โดย JWD จะใช้ความชำนาญด้านโลจิสติกส์ ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อนำสิ่งของที่จำเป็นที่เปิดรับบริจาคจากประชาชน ได้แก่ (1) อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ แอลกอฮอล์เจล, หน้ากากอนามัย, หน้ากาก N95, Face shield, ถุงมือยาง, เน็ตคลุมผม, ชุด PPE ฯลฯ และ (2) สินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารแห้ง (งดรับบริจาคเงินและของสด) เพื่อจัดส่งให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีแผนขยายโครงการดังกล่าวไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป