CFO JWD ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ Digital Technology and Logistics

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นวิทยากรบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ Digital Technology and Logistics ให้กับนักศึกษา ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี