รอง CEO JWD มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

คุณจิตชัย นิมิตรปัญญา รอง CEO JWD และคุณอัจฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท ให้คุณอนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครและคณะ เพื่อนำไปจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19