หน่วยงาน L-Complex หน่วยงาน DGC และศูนย์ความปลอดภัย ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 และ 22 สิงหาคม หน่วยงาน L-Complex หน่วยงาน DGC และศูนย์ความปลอดภัย ได้ทำการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และ อบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในพื้นที่คลังสินค้าแหลมฉบัง และ คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง (ตามลำดับ) โดยมีวิทยากรและครูฝึกจากเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นผู้ฝึกทบทวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันอันตรายจากเพลิงไหม้และเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่

ศูนย์ความปลอดภัยสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Port Safety, DGPS) เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแหลมฉบัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบคลังสินค้า โดยที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนอย่างเคร่งครัด ภายใต้แนวคิด “ป้องกันก่อนเกิดเหตุ”