ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร CFO Refresher Course

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเชิญจาก SET ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 “เตรียมพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจ กลยุทธ์การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดหาเงินทุนและสร้างการเติบโต”