คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO ได้รับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO ได้รับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020 ประเภทอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่มีผลประกอบการ ผลการดำเนินงานดีเลิศ และผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ