คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ร่วมเสวนาหัวข้อ CEO – CFO, “The Ulimate Partnership”

เมื่อวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจาก หลักสูตร The Next Real 9 เข้าศึกษาดูงาน ห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่า JWD Store it! พื้นที่จัดเก็บงานศิลปะ JWD Art Space และคลังสินค้าห้องเย็นระบบโรโบติกส์ ASRS ที่สมุทรสาคร