คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) จัดงาน JWD RISKS MANAGEMENT DAY

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) ภายใต้การนำของคุณจิตชัย นิมิตรปัญญา ได้มีการจัดงาน JWD RISKS MANAGEMENT DAY เน้นย้ำให้ความรู้และเวิร์คช็อปแก่พนักงานในการจัดการด้านความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานทั่วทั้งองค์กร โดยในเฟสถัดไปจะมีการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจภายในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายนจะจัดให้มีการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน