ศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ JWD ให้บริการรับฝากและบริหารคลังสินค้าอันตราย ได้คะแนนมาตรฐานการจัดเก็บวัตถุอันตรายสูงสุดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับสัมปทาน จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้บริการรับฝากและบริหารคลังสินค้าอันตรายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจรับฝากและบริหารคลังสินค้าอันตราย ว่ายังคงมีความต้องการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าอยู่ในระดับสูงและมีความต้องการใช้บริการเสริมรูปแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายมีแนวโน้มขยายโรงงานเข้ามาในแถบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเพิ่มขึ้น หลังจากปัจจุบันพื้นที่ในโซนบางปู กระทุ่มแบน และสุขสวัสดิ์ มีข้อจำกัดด้านการขยายโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากติดข้อกำหนดด้านผังเมืองที่เปลี่ยนแปลงสีผังใหม่ ขณะเดียวกันการขอใบอนุญาตเพื่อขยายการลงทุนอุตสาหกรรมถังเก็บสารเคมีอันตราย (Tank Farm) ในพื้นที่ใกล้เคียงแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มทำได้ยากขึ้น รวมถึงการขนส่งสินค้าเคมีอันตรายที่มีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยสูง

ดังนั้น JWD จึงขยายบริการ ศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ JWD Chemicals Supply Chain ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อ รองรับความต้องการดังกล่าว นอกเหนือจากการจัดเก็บสินค้าอันตรายแล้ว ยังสามารถให้บริการเสริมอื่นๆ ได้เหมือนกับคลังสินค้าทั่วไปที่อยู่ภายนอกอารักขาของศุลกากรท่าเรือ อาทิ แบ่งบรรจุภัณฑ์ บรรจุหีบห่อ
คัดแยกประเภท กระจายสินค้า ฯลฯ มีพื้นที่ให้บริการรวม 9,000 ตารางเมตร รองรับการเป็นศูนย์กระจายสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการคือกลุ่มผู้ประกอบการเทรดดิ้ง (ซื้อมาขายไป) สินค้าเคมีภัณฑ์ โดยเฉพาะบริษัทเทรดดิ้งขนาดใหญ่จากต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

จากหลายเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการจัดเก็บสารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อยกระดับสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย โดยได้ดำเนินการสำรวจสถานประกอบการจัดเก็บวัตถุดิบอันตราย 100 แห่ง ปรากฏว่า ศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ของ JWD เป็น 1 ใน 5 สถานประกอบการฯ ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยไม่มีจุดที่ปฏิบัติต่ำกว่ากฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับคะแนนการประเมินสูงสุด (เต็ม 100%) เป็นอันดับ 1 จากจำนวน 5 สถานประกอบการฯ ที่ผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้อีกด้วย
 ทั้งนี้ ปัจจัยที่ศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ของ JWD ได้รับคะแนนสูงสุด เนื่องจากมีระบบความปลอดภัยและจัดการเหตุฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน คลังจัดเก็บสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ JWD ก่อสร้างโดยอ้างอิงมาตรฐานจากยุโรป มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนดในบางจุด ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟเพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือน (Beam Detector) และอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟที่สั่งการปิดประตูอัตโนมัติ (Flame Detector) ภายในห้องเก็บวัตถุอันตราย เทียบกับมาตรฐานที่กำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งก็เพียงพอ และการติดตั้งกำแพงกันไฟทุกห้องสูงเหนือหลังคา 1 เมตร จากมาตรฐานกำหนดไว้ที่ 30-50 เซนติเมตร อีกทั้ง JWD ยังมีทีมที่ชำนาญการ คอยดูแลสินค้าอันตรายอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน ให้ผู้ใช้บริการทุกรายวางใจได้ว่าสินค้าจะถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม