การจัดเก็บและขนส่งสินค้าอันตรายยังไงให้ปลอดภัย ฉบับ JWD

การจัดเก็บและขนส่งสินค้าอันตรายยังไงให้ปลอดภัย ฉบับ JWD 

หากพูดถึงสินค้าอันตราย ฟังแล้วดูเป็นเรื่องไกลตัวและน่ากลัวไปพร้อมๆกัน แต่คุณรู้หรือไม่ว่า สินค้าอันตรายนั้นใกล้ตัวกว่าที่คิด อย่างสารเคมีต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตของใช้ภายในครัวเรือน เช่น น้ำยาซักผ้า สบู่อาบน้ำ หรือแบตเตอรี่รถยนต์ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนึงของสินค้าอันตราย ซึ่งยังมีสินค้าประเภทนี้อยู่อีกมากมายใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม แต่ไม่ตกใจไปนะคะ เพราะโรงงานผลิตจะใช้ในปริมาณที่กำหนด สารเคมีหรือสินค้าอันตรายอื่นๆ จึงให้ประโยชน์มากกว่าโทษ แต่กว่าสินค้าอันตรายหรือสารเคมีเหล่านี้ จะมาถึงโรงงานผลิต จะต้องผ่านกระบวนการจัดเก็บและขนส่งอย่างไรให้ปลอดภัยนั้น วันนี้ เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ

กว่า 70% ของการนำเข้าและส่งออกสารเคมีหรือสินค้าอันตรายในประเทศไทยจะขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังเป็นหลัก  เนื่องจากเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยและเป็นท่าเทียบเรือที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีมาตรการบริหารความปลอดภัยเทียบเท่าสากล และเนื่องจาก JWD เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ให้บริการบริหารคลังสินค้าอันตราย ภายใต้การกำกับดูแลของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัทจึงมีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตราย

มาตรการการจัดเก็บและขนส่งสารเคมีหรือสินค้าอันตรายของ JWD ในท่าเรือแหลมฉบัง จะต้องมีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

  • 1. ผู้นำเข้าส่งออกสินค้าอันตรายต้องทำการกรอกข้อมูลสินค้าอันตราย (Safety Data Sheet) ลงในเครือข่ายข้อมูล DG-Net ซึ่งประกอบด้วย ชื่อสาร ชื่อผู้นำเข้าส่งออก รวมถึงวิธีการจัดการกับสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อ JWD ทราบสถานะตู้สินค้าอันตรายตามข้อมูลที่ได้รับ ก็จะส่งรถไปรับตู้สินค้าตามวันและเวลาที่กำหนด
  • 2. JWD นำรถหัวลากมารับตู้สินค้าข้างลำเรือ (DG Overside Delivery) เพื่อไปจัดเก็บรวมศูนย์ที่คลังสินค้าอันตราย JWD ทันที ซึ่งข้อกำหนดจากการท่าเรือไม่อนุญาตให้วางพักตู้สินค้าที่ท่าเรือชั่วคราวระหว่างรอขนส่งไปยังคลังสินค้าอันตรายเป็นอันขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากเหตุฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบริเวณท่าเทียบเรือรถขนส่งนำสินค้าอันตรายเข้าจัดเก็บที่คลังสินค้าอันตราย JWD โดยมีระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการลานวางตู้สินค้าและคลังสินค้าอันตรายตาม class ที่ระบุ เพื่อป้องกันการทำปฎิกริยาของสารแต่ละประเภท มีการระบุพิกัดตู้สินค้าด้วย GPS ซึ่งมีความเม่นยำและปลอดภัยสูง

นอกจากนี้ JWD ยังได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสินค้าอันตราย เพื่อควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. 1. จัดเก็บเอกสารข้อมูลสินค้าอันตราย Safety Data Sheet (SDS) ได้แก่ ข้อมูลผู้นำเข้าส่งออกสารเคมี ชื่อสารเคมี วิธีการจัดการสารเคมีเมื่อเกิดเหตุ เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลสินค้าอันตรายถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญมาก สำหรับการจัดการสินค้าอันตรายทั้งสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 
  2. 2. การจัดฝึกอบรมและการซ้อมแผนเกี่ยวกับสินค้าอัตรายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
  3. 3. ตรวจสอบอุณหภูมิตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Reefer Container) เนื่องจากสินค้าอันตรายบางชนิดต้องบรรจุอยู่ในตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับความร้อน ซึ่งเสี่ยงต่อการระเบิด/เพลิงไหม้ 
  4. 4. ตรวจปริมาณสารเคมีที่กระจายอยู่ในอากาศ สำหรับสถานที่จัดเก็บสินค้าอันตราย โดยการตรวจปริมาณสารเคมีที่กระจายอยู่ในอากาศเพื่อประเมินความเสี่ยงการรั่วไหลของสารเคมี 
  5. 5. ตรวจสอบความปลอดภัยบนเรือขนส่งสินค้าอันตราย (ขาเข้า) จำนวนมากกว่า 4,500 ลำ/ปี โดยทีม Safety จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตู้สินค้าอันตรายที่บรรทุกอยู่บนเรือเทียบกับข้อมูลสินค้าอันตราย (Safety Data Sheet) ที่ส่งผ่าน DG-Net นอกจากนั้น จะมีการสุ่มตรวจสภาพตู้สินค้าอันตรายและการรั่วไหลของสารอันตรายที่บรรทุกอยู่บนเรือสินค้า
  6. 6. มีการสุ่มตรวจสภาพรถขนส่งสินค้าอันตราย เนื่องจากรถที่จะทำการขนส่งสินค้าอันตรายได้นั้น ต้องมีสภาพรถที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้องตามกฏหมาย (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522)
  7. 7. มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่/เส้นทางการขนส่งสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากสภาพเส้นทางสำหรับขนส่งสินค้าอันตรายต้องปราศจากความเสี่ยง เช่น พื้นถนนไม่ชำรุด และแสงสว่างเพียงพอต่อการขับขี่ของพนักงานขับรถ เป็นต้น 
  8. 8. มีการตรวจสอบว่าพนักงานขับรถต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่เสพสิ่งมึนเมา เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการคลังและการขนส่งสินค้าอันตราย มีขั้นตอนที่ละเอียดและเข้มงวดมาก ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นอีกหนึ่งฟังเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หากลูกค้าท่านใด สนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บและขนส่งเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายอย่างปลอดภัย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jwd-group.com