================================================== -->
แหลมฉบัง ชลบุรี
Posted 1 ปี ago

ความรับผิดชอบ :
• กำหนดเป้าหมายของการทำงานและความเสี่ยงภายในองค์กรที่จะเกิดขึ้น
• ควบคุมดูแลปฏิบัติงานในมีประสิทธิภาพในหน่วยงานในด้าน Operation ทั้งหมด
• ประสานงานกับผู้ประกอบการท่า ลูกค้าและตัวแทนสายเรือทั้งหมด
• ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับสายงาน
• เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
• การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ ปฏิบัติงานในระดับ Supervisor ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านโลจิสติกส์ , ด้านคลังสินค้า
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• มีความรู้ด้านเคมี
• สถานที่ปฏิบัติการ คลังสินค้าแหลมฉบัง โซน C ชลบุรี

Apply Online

Apply for the position of *