โมเดลสิทธิประโยชน์ฟรีโซน

สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร
1. โมเดลการนำเข้า
2. โมเดลโลจิสติกส์ฮับสำหรับการส่งออก
3. โมเดลโลจิสติกส์ฮับสำหรับการส่งออก (รวมการนำเข้าจากต่างประเทศ)