กิจกรรมองค์กร

CFO JWD จัดบรรยายออนไลน์ ในหัวข้อ "ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย"
10 เมษายน 2563

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD จัดบรรยายออนไลน์ ในหัวข้อ "ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติของ Thammasat Business School พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในแวดวงโลจิสติกส์ ช่วงภาวะวิกฤกตโควิด-19