กิจกรรมองค์กร

ศูนย์ความปลอดภัย ตัวแทนรับรางวัลสถานประกอบกิจการ "ต้นแบบดีเด่น" ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562
27 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ศูนย์ความปลอดภัย เป็นตัวแทนรางวัลสถานประกอบกิจการ "ต้นแบบดีเด่น" ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 รับรางวัลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยนำส่งและรวบรวมผลงานร่วมกันกับหน่วยงาน L-Complex ทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น ในจังหวัดชลบุรี