กิจกรรมองค์กร

คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ SVP เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "สร้างคน สร้างงานโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีในยุค Gig Ecomony"
25 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ SVP ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ได้รับเชิญจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "สร้างคน สร้างงานโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีในยุค Gig Ecomony" ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจกว่า 90 คน