กิจกรรมองค์กร

CFO JWD ได้รับเชิญจากสถาบันพระปกเกล้า เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคเอกชนในมุมมองผู้บริหารรุ่นใหม่”
07 ตุลาคม 2562

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเชิญจากสถาบันพระปกเกล้า เป็นวิทยากรร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคเอกชนในมุมมองผู้บริหารรุ่นใหม่"

โดยเนื้อหามุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทราบถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นปรัชญาหรือแนวคิดในระดับชาติ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทการบริหารงานภาครัฐที่ผู้บริหารระดับกลางควรมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทราบถึงประเด็นสาธารณะที่จำเป็นสำหรับนักบริหารระดับกลางซึ่งกำลังอยู่ในกระแสสังคม หรือได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ และประสบการณ์ในการทำธุรกิจแบบ มีธรรมาภิบาลในยุคสมัยใหม่ว่าเป็นอย่างไร และมีตัวแบบธรรมาภิบาล ที่ใช้อยู่มีอะไรบ้างภายในองค์กรของผู้บรรยาย