กิจกรรมองค์กร

ศูนย์ความปลอดภัย JWD เป็นวิทยากรแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
20 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ศูนย์ความปลอดภัย JWD ได้รับเชิญในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าอันตราย ให้เป็นวิทยากรและอบรมเชิงปฏิบัติการแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี แก่บุคลากรการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร