กิจกรรมองค์กร

CFO JWD ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Mekong Forum - GMS Logistics Forum 2019
24 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน JWD CFO ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Mekong Forum - GMS Logistics Forum 2019 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์