กิจกรรมองค์กร

CFO JWD ได้รับเชิญจาก SET เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Capital Market Financial หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 8
19 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเชิญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Capital Market Financial หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 8 พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่างเข้มข้น