กิจกรรมองค์กร

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ร่วมบรรยายหัวข้อ "การลงทุนทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่ง กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ"
11 เมษายน 2562

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเชิญจาก ม.ธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ "การลงทุนทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่ง กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ" ให้กับนักศึกษาปริญญาโท