กิจกรรมองค์กร

JWD ผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์โซลูชั่นและซัพพลายเชนในอาเซียน พร้อมลุยกลยุทธ์ใหม่ขยายฐานสู่ ASEAN plus China
12 กรกฎาคม 2561

JWD ผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์โซลูชั่นและซัพพลายเชนในอาเซียน ชูทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง ส่งมอบการบริการแบบมืออาชีพ วางกลยุทธ์ 4 ส่วนขับเคลื่อนธุรกิจ ได้แก่

1. Human Resource Excellence ยกระดับงานทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. IT is the King  พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูล
3. Operation Excellence สร้างมาตราฐานด้านการบริหารคลังสินค้า และกระบวนการโลจิสติกส์
4. Network is Everything การสร้างและจัดการเครือข่ายเพื่อความได้เปรียบเชิงธุรกิจ

JWD พร้อมลุยกลยุทธ์ใหม่ ขยายฐานสู่ ASEAN plus China เน้นการสร้างเครือข่ายให้ครบ 6 ประเทศ (ไทย พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม) บวก จีน และจะขยายต่อไปสู่ มาเลเซีย สิงค์โปร์ และฟิลิปปินส์ 

นอกจากนี้ JWD ยังรุกสู่การเป็นผู้ให้บริการซัพพลายเชนสำหรับอุตสาหกรรมอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอาเซียน เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การผลิต การจัดเก็บสินค้า ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาคจากสิทธิประโยชน์ของคลังปลอดอากร การขนส่งและกระจายสินค้า รวมถึงการเป็นตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้าเกี่ยวกับอาหาร การรับจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น จากเดิมที่ใหเบริการรับฝากสินค้าแช่เย็น แช่แข็ง และการขนส่งเป็นหลัก


>> นิตยสาร Logistics Mag ฉบับ 39 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 <<