กิจกรรมองค์กร

ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน บุคลากรของ JWD ได้รับคัดเลือกเป็น "บุคลากรคุณภาพแห่งปี 2017"
01 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน บุคลากรของ JWD ได้รับคัดเลือกเป็น "บุคลากรคุณภาพแห่งปี 2017" ในภาคธุรกิจ สาขาธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

โครงการนี้จัดโดยมูลนิธิ มสวท. เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ หอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์