กิจกรรมองค์กร

DATASAFE จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
22 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน การควบคุมงาน​ และติดตามงาน ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น