กิจกรรมองค์กร

หน่วยงาน DGC และศูนย์ความปลอดภัย ซ้อมอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560
19 สิงหาคม 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม หน่วยงาน DGC และศูนย์ความปลอดภัย ได้จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกจัดการการรั่วไหลของถังแก๊ส ฝึกปฏิบัติดับเพลิง การควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลในลานคลังสินค้าอันตราย และซ้อมอพยพหนีไฟ