กิจกรรมองค์กร

JWD ระดมความคิดต่อยอดแผนธุรกิจ
24 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 JWD Group จัดการประชุมระดับ Executive ระดมความคิดวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการต่อยอด-สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยี