กิจกรรมองค์กร

JWD จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เคาะปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น
27 เมษายน 2560

ผ่านไปแล้วสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของ JWD Group ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ภายในงานมีทั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานและตอบข้อซักถามต่างๆ ซึ่งการประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 1,019,999,943 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 81,599,995.44 บาท มีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560