คลังสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Logistics)

บริษัทฯ ได้รับสัมปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ให้เป็นผู้ดูแลรับฝากและขนย้ายสินค้าที่เข้าข่ายสินค้าอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ทำการขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทาน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ได้รับสัมปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอันตรายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพื้นที่รับฝากสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งหมด 184,000 ตารางเมตร โดยลานวางตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้าอันตราย 173,968 ตารางเมตร และพื้นที่สำหรับคลังสินค้าเพื่อรับฝากสินค้าอันตราย 2 หลัง พื้นที่ 10,032 ตารางเมตร

บริการของบริษัทฯ ในการดูแลสินค้าอันตรายครอบคลุมตั้งแต่การตรวจรับสินค้าอันตรายจากท่าเทียบเรือแหลมฉบัง บันทึกข้อมูลสินค้าเข้าและออกในระบบเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก การรับฝาก และการขนส่งสินค้าอันตราย ("DG-NET") ซึ่งเป็นระบบที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย DITS เพื่อควบคุมและติดตามสถานะการเข้าออกของสินค้าอันตรายทั้งหมดในเขตท่าเรือแหลมฉบัง การขนย้ายสินค้าอันตรายระหว่างท่าเทียบเรือแหลมฉบังกับคลังเก็บสินค้าอันตรายของบริษัทฯ และ/หรือคลังสินค้าของผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าอันตราย การนำสินค้าอันตรายเข้าและออกจากตู้คอนเทนเนอร์ และรับฝากสินค้าอันตราย เป็นต้น

จากการให้บริการรับฝากและจัดการท่าเรือสินค้าอันตรายแหลมฉบังมากกว่า 14 ปี ยอดนำเข้าและส่งออกของสินค้าอันตรายยังคงมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้บริการที่มองหาสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานระหว่างรอจัดส่งภายนอกเขตอารักขาของศุลกากรซึ่งมีอัตราค่าบริการรับฝากสูง จึงขยายบริการ ศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ (JWD Chemical Supply Chain) เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา เพื่อเติมเต็มความต้องการให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการของผู้นำเข้าส่งออกที่ต้องการจัดเก็บ แบ่งบรรจุภัณฑ์ เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ และกระจายสินค้าไปยังโรงงานต่างๆทั้งภายในประเทศและข้ามแดน ด้วยมาตรฐานคลังและการบริหารจัดการระดับสากล โดยสิ้นปี 2559 มีสัดส่วนใช้พื้นที่แล้วกว่า 40% โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการใช้พื้นที่เป็น 70% ภายในปี 2560