บริการขนส่งสินค้า บริการขนส่งข่งข้ามแดน บริการรับส่งของ พัสดุ ส่งด่วน (Transportation and Distribution Service / Cross Border Transportation / Parcel / Express Delivery)

กลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ และขนส่งสินค้าข้ามแดน (Cross Border Transportation) เช่น ประเทศลาว และประเทศพม่า และมีแผนที่จะขยายเส้นทางการให้บริการไปยังประเทศอื่นในแถบภูมิภาคเอเชียในอนาคต เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย โดยสินค้าที่กลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สินค้าทั่วไป สินค้าอันตราย ยานยนต์ และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยกลุ่มบริษัทมีการติดตั้งระบบ Real time GPS Tracking เพื่อแสดงตำแหน่ง สถานะ ความเร็ว และทิศทางการเดินรถของรถขนส่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทใช้ระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System หรือ "TMS") เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการขนส่งและการรับฝากข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ TMS จะควบคุมระบบการขนส่งทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการขนส่งตั้งแต่การจองรถจนถึงการบันทึกบัญชี นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้นำระบบรายงานการควบคุมอุณหภูมิ (GPS Temperature Online Report) ติดตั้งในการบริการขนส่งสำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยมีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับอุณหภูมิที่แจ้งค่าทุกๆ 5 นาที เพื่อป้องกันอุณหภูมิไม่ให้ต่ำหรือสูงกว่าที่กำหนด

บริษัทฯ มีแผนลุงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่การให้บริการ คาดว่าจะใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 250-300 ล้านบาท โดยจะขยายพื้นที่บริการขนส่งและกระจายสินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (Nationwide Distribution) โดยจับกลุ่มฐานลูกค้าเดิมที่ใช้บริการคลังสินค้าของบริษัทฯ อยู่แล้ว ก่อนขยายไปยังกลุ่มอื่นๆในอนาคต ส่วนบริการขนส่งข้ามแดนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการขยายคลังสินค้าในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้จดทะเบียนร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทศรีไทย เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนเจาะตลาดกลุ่มใหม่จาก B2B ไปยัง B2C มากขึ้น รองรับการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยจับกลุ่มประเภทสินค้าที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ที่บริษัทมีความชำนาญ เช่น สินค้าประเภทอาหารควบคุมอุณหภูมิ สินค้าประเภทอะไหล่และอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น