คณะกรรมการ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นายมังกร ธนสารศิลป์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา
กรรมการ
นางสาวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา
กรรมการ
นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกุล
กรรมการ
นายจิตชัย นิมิตรปัญญา
กรรมการ
นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา
กรรมการ
นายธเนศ พิริย์โยธินกุล
กรรมการ
นายวิเชฐ ตันติวานิช
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิชญา จาติกวณิช
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ