TH
Tel. +66 (0) 2 710 4000

Corporate Events

JWD ได้รับเชิญจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ”รูปแบบการจัดการ Logistics เพื่อการส่งออก”
20 March 2018