TH
Tel. +66 (0) 2 710 4000

Corporate Events

คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ เรื่อง ทิศทาง แนวโน้ม ในการดำเนินธุรกิจยุคเศรษฐกิจ 4.0
30 March 2017

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD Grop ได้รับเชิญจาก บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จำกัด เข้าร่วมเป็น 1 ในวิทยากร เพื่อให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ เรื่อง ทิศทาง แนวโน้ม ในการดำเนินธุรกิจยุคเศรษฐกิจ 4.0 และสมรรถนะที่สำคัญของผู้นำองค์กร ในการนำพาธุรกิจไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน