TH
Tel. +66 (0) 2 710 4000

Corporate Events

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นวิทยากรสำหรับหลักสูตร IPO Focus (Advance) 2017
02 March 2017

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นวิทยากรสำหรับหลักสูตร IPO Focus (Advance) 2017 ในช่วงการเสวนาหัวข้อ “Sharing experience on IPO process” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับฟังมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน รวมถึงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน จากผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียน ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นคำขอเพื่อเข้าจดทะเบียนภายในปี 2560 จำนวน 80-100 คน เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31