TH
Tel. +66 (0) 2 710 4000

Corporate Events

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าพบผู้บริหาร JWD
22 February 2017

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะทำงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบคุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ากลยุทธ์องค์กร และคุณชนชญา เปาวรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และทีมงานของ JVK Movers เพื่อขอคำแนะนำในการนำนักศึกษาคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง เข้ามาศึกษาดูงาน ทำวิจัย หรือฝึกงานที่ JWD Group และยังได้เรียนเชิญคุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ให้ไปเป็นวิทยากรพิเศษให้กับสถาบันฯ อีกด้วย